A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

ESPON TERCO: European Territorial Cooperation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life

Okres realizacji: 2010-2013
Finansowanie: ESPON

Głównym tematem projektu jest Europejska Współpraca Terytorialna (jeden z trzech priorytetów polityki spójności) i jej wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów europejskich i sąsiadujących z EU. W projekcie przeanalizowano pięć typów współpracy terytorialnej: 1. sieć miast partnerskich, 2. współpracę transgraniczną, 3. współpracę międzyregionalną, 4. współprace ponadnarodową i 5. współpracę międzykontynentalną. Wszystkie typy współpracy badano pod kątem ich adekwatności w zakresie: (i) zakresu geograficznego, (ii) dziedzin tematycznych, (iii) struktur współpracy oraz (iv) zarządzania współpracą. Analizy miały charakter zarówno przekrojowy, dla całego obszaru ESPON, jak i formę studiów przypadku, przeprowadzonych w 19 krajach. Do głównych osiągnięć projektu należą: zdefiniowanie pojęcia współpracy terytorialnej na podstawie zebranej obszernej literatury, opracowanie unikalnej bazy danych miast partnerskich leżących w Europie i poza nią, zastosowanie nowych metod badawczych nie używanych dotychczas w badaniach nad współpracą terytorialną (np. modeli strukturalnych SEM czy analiz sieciowych miast partnerskich). Ponadto dużą wartością projektu są szczegółowe studia przypadków, m.in. na temat zarządzania współpracą terytorialną w tym EGTC (Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej). W projekcie przeprowadzono analizy współpracy na różnych poziomach, tj. z punktu widzenia beneficjentów / interesariuszy, projektów, programu i regionów. W projekcie badano również wpływ współpracy terytorialnej na rozwój społeczno-gospodarczy (mierzony wzrostem gospodarczym, miejscami pracy oraz jakością życia) oraz na różne rodzaje przepływów międzynarodowych (takich jak BIZ, migracje, handel międzynarodowy). Ponadto dotknięto tematu wpływu współpracy terytorialnej na integrację terytorialną.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie projektu ESPON TERCO oraz na stronie internetowej programu ESPON.

Publikacje będące efektami projektu