A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

EUBORDERREGIONS: European Regions, EU External Borders and the Immediate Neighbours. Analysing Regional Development Options through Policies and Practices of Cross-Border Co-operation

Okres realizacji: 2011-2015
Finansowanie: 7 Program Ramowy
Zespół badawczy EUROREG: Grzegorz Gorzelak (kierownik projektu), Marek Kozak, Adam Płoszaj, Jakub Rok, Maciej Smętkowski, Tymoteusz Wronka

Regiony przygranicznie są zróżnicowane pod względem społecznym, kulturalnym, ekonomicznym i geograficznym, ale jednocześnie często dotykają ich podobne problemy związane z peryferyjnym położeniem: takie jak wyludnianie się obszarów wiejskich, „drenaż mózgów”, niedoinwestowanie i stosunkowo niższy poziom życia w porównaniu do obszarów centralnych poszczególnych krajów. W rezultacie regiony przygraniczne muszą rozwijać coraz silniejsze interakcje z sąsiednimi państwami w celu poprawy swojej pozycji. Projekt ma na celu zbadanie skutków zmian znaczenia relacji przygranicznych dla rozwoju regionów. Uzyskana w ten sposób wiedza przyczyni się do pogłębienia debaty na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest identyfikacja największych problemów i wyzwań (m.in. gospodarczych, jak również dotyczących spójności społecznej i terytorialnej) jakie stoją przed regionami położonymi na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Na tej podstawie podjęta zostania próba określenia możliwości i szans ich dalszego rozwoju. W efekcie możliwe będzie sformułowanie rekomendacji dla polityk rozwojowych dotyczących nie tylko badanych obszarów, ale również innych regionów UE.

W ramach projektu wyodrębniono sześć celów szczegółowych:

  • zebranie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w regionach przygranicznych położonych na zewnętrznych granicach UE,
  • zebranie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej powiązań między geopolityką, współpracą przygraniczną i rozwojem regionalnym;
  • przeprowadzenie studiów przypadków, które umożliwią identyfikację na poziomie lokalnym i regionalnym istotnych czynników warunkujących perspektywy rozwoju regionalnego;
  • poznanie jak społeczności regionalne i lokalne postrzegają oraz interpretują rozwój lokalny i regionalny, a następnie przedstawienie tej percepcji w kontekście europejskim;
  • zbadanie sposobów, w jaki polityki rozwoju regionalnego są formułowane i wdrażane;
  • opracowanie wielopoziomowych rekomendacji dla polityk dotyczących regionów położonych na zewnętrznych granicach UE.

 

Publikacje będące efektami projektu