A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
MRR

Przygotowanie propozycji możliwych kierunków działań rządu w poszczególnych regionach, w tym określenie potencjałów rozwojowych województw

Okres realizacji: 2010

Celem badania było opracowanie rekomendacji dla krajowej polityki regionalnej określającej pożądane kierunki interwencji rządu w odniesieniu do poszczególnych polskich regionów (województw). Podstawą sformułowania rekomendacji była analiza SWOT przeprowadzona dla 16 polskich województw. W analizie tej zidentyfikowano mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla każdego z polskich regionów w następujących obszarach tematycznych: infrastruktura (w tym tworzenie i rozwijanie powiązań komunikacyjnych); gospodarka, przedsiębiorczość i tworzenie warunków dla lokalizacji inwestycji; B+R i innowacje; rozwój miast i system osadniczy; rozwój zasobów ludzkich, kapitału intelektualnego i społecznego; rozwój instytucjonalny i współpraca międzynarodowa; energia i bezpieczeństwo naturalne; rozwój lokalny, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze; usługi publiczne.

Publikacje będące efektami projektu