Zespół

Zespół EUROREG-u tworzy 18 pracowników naukowych oraz 4 pracowników administracyjnych. Z listą byłych pracowników EUROREG-u można zapoznać się tu.

Dyrektor EUROREG
dr hab. Agnieszka Olechnicka
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny, rola sektora nauki w rozwoju społeczno-gospodarczym, przestrzenne aspekty innowacyjności i działalności naukowo-badawczej, bibliometria i naukometria, współpraca terytorialna i transgraniczna, społeczeństwo informacyjne, rozwój regionów peryferyjnych.
[więcej]
 
Profesorowie
prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny, strategie regionalne, polityka spójności, ewaluacja.
[więcej]
 
 
prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki
Specjalizacja: socjologia miasta i społeczności lokalnych.
[więcej]
 
dr hab. Marek Kozak, prof. UW
Specjalizacja: polityka regionalna, rozwój regionalny i lokalny, system instytucjonalny i zarządzanie rozwojem, ewaluacja, turystyka w rozwoju
[więcej]
 
prof. dr hab. Andrzej Miszczuk
Specjalizacja: procesy demograficzne i ich konsekwencje, rozwój lokalny i regionalny, polityka regionalna, samorząd terytorialny w Polsce i UE, współpraca transgraniczna.
[więcej]
 
dr hab. Roman Szul, prof. UW
Specjalizacja: ekonomia, polityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, polityka regionalna, regionalizm, teoria narodu, językoznawstwo polityczne, geografia języków.
[więcej]
 
prof. Piotr Dutkiewicz
Specjalizacja: komparatystyka systemów politycznych, makro-ekonomia polityczna, studia regionalne, Rosja i kraje postsowieckie.
[więcej]
 
Adiunkci i asystenci
dr hab. Mikołaj Herbst
Specjalizacja: rozwój regionalny, ekonomia edukacji
[więcej]
 
dr hab. Maciej Smętkowski
Specjalizacja: rozwój regionalny, metropolizacja, polityka regionalna, ewaluacja.
[więcej]
 
dr Dorota Celińska-Janowicz
Specjalizacja: geografia społeczno-ekonomiczna, geografia handlu, socjologia miasta
[więcej]
 
dr Karol Olejniczak
Specjalizacja: zarządzanie publiczne, ewaluacja, współpraca transgraniczna
[więcej]
 
dr Adam Płoszaj
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny, przestrzenne aspekty innowacyjności i działalności naukowo-badawczej, bibliometria naukometria, analiza sieciowa, współpraca inter- i intra-organizacyjna, współpraca terytorialna i transgraniczna, instytucje otoczenia biznesu, ewaluacja programów i projektów UE.
[więcej]
 
dr Kacper Pobłocki
Specjalizacja: porównawcze studia miejskie, antropologia ekonomiczna, globalna historia gospodarcza, historia społeczna, teoria nierównego rozwoju, klasy społeczne, gentryfikacja, ruchy miejskie
[więcej]
 
dr Katarzyna Romańczyk
Specjalizacja: polityka miejska, samorząd terytorialny, instytucje dialogu społecznego, rozwój lokalny, polityka kulturalna
[więcej]
 
dr Katarzyna Wojnar
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny; ekonomia kultury; przestrzenne aspekty kreatywności i innowacyjności; potencjał kreatywny; kulturowe czynniki rozwoju; procesy metropolizacji; socjologia rynku pracy; instytucje kultury; ewaluacja programów i projektów UE; popularyzacja i upowszechnianie wyników badań wśród praktyków.
[więcej]
 
mgr Jakub Rok
Specjalizacja: rozwój zrównoważony na poziomie lokalnym i regionalnym – teoria i pomiar; organizacyjne uczenie się w administracji publicznej; ekonomia edukacji, migracje osób z wysokimi kwalifikacjami.
[więcej]
 
mgr Paweł Śliwowski
Specjalizacja: mechanizmy uczenia się organizacji publicznych, ewaluacja interwencji publicznych, potencjał instytucjonalny i kadrowy administracji
[więcej]
 
Pracownicy administracyjni
 
Jacek TokajStanowisko: sekretariat ds. studenckich
e-mail: 
tel.: (+48) 22 826 16 54, (+48) 22 55 20 106 wew.117