A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Dr hab. Agnieszka Olechnicka

Stanowisko: adiunkt
tel.: (+48) 22 826 16 54
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny, rola sektora nauki w rozwoju społeczno-gospodarczym, przestrzenne aspekty innowacyjności i działalności naukowo-badawczej, bibliometria i naukometria, współpraca terytorialna i transgraniczna, społeczeństwo informacyjne, rozwój regionów peryferyjnych.
Dydaktyka (rok akademicki 2018/2019): Seminarium magisterskie, Ekonomika miast i regionów(wykład), Ekonomika miast i regionów(ćwiczenia), Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG (ćwiczenia)
Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Biogram 

Dr hab. Agnieszka Olechnicka jest adiunktem w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG. Od 2016 r. jest dyrektorką Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). Posiada bogate doświadczenie zawodowe w badaniach rozwoju regionalnego i lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności układów terytorialnych. Uczestniczyła w realizacji kilku projektów europejskich (w ramach Programów Ramowych UE, Programów ESPON oraz INTERREG), a także w szeregu projektów krajowych o charakterze badawczym i eksperckim, również w charakterze koordynatora badań. Prowadziła badania w Polsce, w Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i w Kanadzie. Realizowała projekty zlecane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Urzędy Marszałkowskie (mazowiecki, lubelski, pomorski). Specjalizuje się w szczególności w analizie powiązań sfery naukowo-badawczej i sfery biznesu przy wykorzystaniu zarówno ilościowych (w tym rzadko stosowanych danych bibliometrycznych), jak i jakościowych danych i metod badawczych. Jej najnowsza publikacja “Potencjał nauki a innowacyjność regionów” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012) prezentuje rezultaty habilitacyjnego projektu badawczego MNiSW. Jest również współredaktorem książki „Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation” (Routledge, 2012).

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 
  • GRINCOH conference "Growth – Innovation – Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe" 20-21.06.2013; Budapeszt, Węgry. Referat: Networks of Interregional R&D collaboration in CEE (wspólnie z Adamem Płoszajem).
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG