A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich

Okres realizacji: 2010

Głównym celem badania była ocena wpływu polityki spójności w okresie programowania 2004-2006 na rozwój polskich miast i ich relacje z otoczeniem regionalnym. Badanie objęło wszystkie polskie miasta o liczbie ludności przekraczającej 90 tys. W przypadku konurbacji miejskich analizowano łącznie wszystkie miasta wchodzące w ich skład. W efekcie badaniem objęto 31 miast oraz 2 konurbacje: śląską i trójmiejską. 5 miast zostało poddanych bardziej szczegółowym analizom w ramach studiów przypadku (Warszawa, Poznań, Lublin, Zielona Góra, Rybnik). Badanie dotyczyło trzech głównych aspektów: (1) konkurencyjności i atrakcyjności, (2) spójności społecznej i przestrzennej (suburbanizacja i rewitalizacja), (3) dyfuzji procesów rozwojowych w otoczeniu miast.

W badaniu wykorzystano różne metody badawcze zgodnie z zasadą triangulacji. Podstawą analiz była baza danych o projektach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ponadto wykorzystano szereg danych GUS. Uwzględniono również dokumentację projektową, czyli wnioski o dofinansowanie oaz sprawozdania końcowe z realizacji projektów. W ramach badań zebrano także dane pierwotne stosując następujące metody: wywiady indywidualne z przedstawicielami urzędów miast, urzędów marszałkowskich, beneficjentów, organizacji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców, urzędów gmin z otoczenia dużych miast, z ekspertami oraz innymi interesariuszami; ankiety w gminach i wśród beneficjentów projektów rewitalizacyjnych oraz projektów URBACT; warsztaty (wywiady zogniskowane) dla interesariuszy; wizytacje projektów.

Publikacje będące efektami projektu