A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)

Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Dorota Celińska-Janowicz Dorota, Kozak Marek, Miszczuk Andrzej, Płoszaj Adam, Smętkowski Maciej, Tucholska Anna, Wojnar Katarzyna (2010) Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006). Warszawa: EUROREG i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Pobierz publikację:

 

STRESZCZENIE
Głównym celem badania była ocena wpływu polityki spójności w okresie programowania 2004-2006 na rozwój polskich miast i ich relacje z otoczeniem regionalnym. Badanie objęło wszystkie polskie miasta o liczbie ludności przekraczającej 90 tys. W przypadku konurbacji miejskich analizowano łącznie wszystkie miasta wchodzące w ich skład. W efekcie badaniem objęto 31 miast oraz 2 konurbacje: śląską i trójmiejską. 5 miast zostało poddanych bardziej szczegółowym analizom w ramach studiów przypadku (Warszawa, Poznao, Lublin, Zielona Góra, Rybnik). Badanie dotyczyło trzech głównych aspektów: (1) konkurencyjności i atrakcyjności, (2) spójności społecznej i przestrzennej (suburbanizacja i rewitalizacja), (3) dyfuzji procesów rozwojowych w otoczeniu miast.

ABSTRACT
The main purpose of the survey was to assess the influence of the cohesion policy in the 2004-2006 programming period on the development of Polish cities and their relations with regional surroundings. The survey covered all Polish cities with a population exceeding 90 thousand. In the event of urban conurbations all constituent cities were analysed together. In the end the survey covered 31 cities and 2 conurbations: the Silesian and the Tricity ones. 5 cities were analysed in greater detail by means of case studies (Warsaw, Poznao, Lublin, Zielona Góra and Rybnik). The survey examined three main aspects: (1) competitiveness and attractiveness, (2) social and spatial cohesion (suburbanization and renewal) and (3) diffusion of development processes in the surrounding of cities.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (MRR) (2010)