A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

Regionalne przepływy międzygałęziowe jako narzędzie analizy rozwoju opartego na wiedzy

Okres realizacji: 2013-2016
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki

Głównym celem projektu jest precyzyjne opisanie funkcjonowania mechanizmów gospodarczych wewnątrz województw i między nimi w oparciu o opracowane wojewódzkie tablice przepływów międzygałęziowych i pokazanie ich zastosowania do analizy regionalnego rozwoju opartego na wiedzy.

Główna hipoteza badawcza projektu głosi iż zwiększenie wydatków na B+R w województwach, w których sektor B+R ma mniejsze powiązania z innymi sektorami ich gospodarki przyniesie mniejsze korzyści dla wzrostu gospodarczego niż w województwach gdzie te powiązania są silniejsze. Nie jest to stwierdzenie oczywiste, gdyż zasoby pracy i kapitału migrują między województwami więc niekoniecznie rozwój województwa musi opierać się na swoich zasobach pierwotnych. Uzasadnieniem wyboru takiej hipotezy jest obserwacja, iż czasem wydatki na B+R nie przynoszą pożądanych efektów, tzn. nie są gwarancją szybszego wzrostu gospodarczego. Dobrym przykładem jest sytuacja, kiedy buduje się bardzo nowoczesne laboratorium w kraju lub regionie, ale nie jest ono potem w stanie przyciągną wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej do pracy w tym laboratorium. W tej sytuacji nie jest ono efektywnie wykorzystywane i inwestycja ta nie przyniesie oczekiwanych rezultatów mimo wzrostu wydatków na B+R.

Nowoutworzone tablice zastosowane będą do dwóch studiów przypadków: zbadania dla poszczególnych województw ekonomicznych skutków zwiększenia wydatków na usługi badawczo-rozwojowe oraz znalezienie najlepszego województwa (z ekonomicznego punktu widzenia) dla ulokowania wybranej inwestycji (np. elektrowni atomowej). Realizacja pierwszego studium przypadków pokaże jak dzięki zastosowaniu regionalnych tablic I-O można ustalić o ile zwiększy się rozwój ekonomiczny dzięki zwiększeniu wydatków na B+R (w kraju i poszczególnych województwach). Z kolei realizacja drugiego studium przypadku pozwoli na zastosowaniu wiedzy (opracowanych tablic) w celu osiągnięcia najlepszego rozwoju w oparciu o tę wiedzę (innymi słowy realizując ideę rozwoju opartego na wiedzy).

Publikacje będące efektami projektu