A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

Polskie ośrodki naukowe w europejskiej sieci współpracy - charakterystyka, uwarunkowania, mechanizmy

Okres realizacji: 2012-2016
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki
Zespół badawczy EUROREG: Agnieszka Olechnicka (Kierownik grantu), Dorota Celińska-Janowicz, Adam Płoszaj, Maciej Smętkowski, Katarzyna Wojnar, Jakub Herczyński

Przedmiotem badania jest potencjał naukowo-badawczy miast i regionów oraz jego związek ze współpracą naukową w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. Głównym celem badania jest charakterystyka relacji między potencjałem naukowym oraz współpracą naukową polskich miast i regionów na tle europejskim. Realizacja celów badania uwzględniać będzie testowanie hipotezy głównej badania, że istnieje pozytywny związek między potencjałem naukowym oraz zakresem współpracy naukowej oraz następujących hipotez szczegółowych:

  • pozycja w sieci współpracy zależy od potencjału naukowego;
  • rozwój współpracy naukowej przekłada się na zwiększenie potencjału naukowego;
  • efektywna współpraca wymaga przekroczenia pewnego poziomu (progu krytycznego) potencjału endogenicznego.

Podjęcie problemu badawczego w Polsce jest potrzebne i ważne z czterech głównych powodów. Po pierwsze, proponowane badanie dotyczy kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego i cywilizacyjnego kwestii potencjału naukowego i związanej z tym innowacyjności. Po drugie, projekt będzie miał istotne efekty nie tylko w warstwie eksploracyjnej, ale również w warstwie wyjaśniającej. Wartością dodaną projektu będzie bowiem opracowanie modelu wpływu współpracy naukowej na potencjał naukowy oraz na innowacyjność i rozwój miast/regionów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na opis i wyjaśnienie uwarunkowań oraz mechanizmów współpracy w zakresie prac badawczo-naukowych. Po trzecie, znaczenie proponowanego projektu dla rozwoju badań regionalnych polega również na wykorzystaniu danych rzadko stosowanych w takim zakresie i celu (bazy bibliometryczne Web of Science oraz SCOPUS; baza projektów europejskich CORDIS). Po czwarte, wyniki badania będą miały silny wymiar aplikacyjny, co nabiera szczególnego znaczenia przede wszystkim wobec reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Jednym z celów projektu jest bowiem opracowanie rekomendacji dotyczących budowania potencjału naukowego poprzez wspieranie współpracy.

Efektem badania będzie nowa wiedza zarówno faktograficzna, jak i teoretyczna dotycząca powiązania zjawisk współpracy naukowej, potencjału naukowego, w kontekście innowacyjności oraz rozwoju miast i regionów. Opracowany zostanie model wpływu współpracy naukowej na potencjału naukowy. Zostaną także sformułowane rekomendacje (skierowane do różnych grup docelowych) dotyczące budowania potencjału naukowego poprzez wspieranie współpracy. Namacalnym rezultatem projektu będzie m.in. monografia naukowa oraz publikacje wyników cząstkowych w formie artykułów, rozdziałów w publikacjach zwartych oraz referatów konferencyjnych.

Publikacje będące efektami projektu