A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

RoSa: Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych

Okres realizacji: 2014-2015
Zespół badawczy EUROREG: Adam Płoszaj (koordynator), Dorota Celińska-Janowicz, Agnieszka Olechnicka, Jakub Rok, Maciej Smętkowski, Klaudia Peszat

Projekt badawczo-wdrożeniowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” realizowany jest przez firmę MGG Conferences Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Projekt dedykowany jest jednostkom samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego i dotyczy zmian gospodarczych (w tym zmian związanych z rozwojem ICT) oraz zdolności adaptacyjnych firm i pracowników na Mazowszu. Przedmiotem badań jest w szczególności diagnoza trendów rozwojowych i prognozowanie zmian gospodarczych zachodzących na Mazowszu w aspekcie wykorzystywania nowych technologii (ICT), jak również określanie potencjalnych obszarów wymagających wsparcia ze strony lokalnego samorządu.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szeroko zakrojone analizy:

  • zdolności adaptacyjnych firm na Mazowszu oraz ich uwarunkowań, w tym kluczowych czynników decydujących o efektywnym reagowaniu i wykorzystywaniu najważniejszych trendów związanych z upowszechnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • sytuacji pracowników i przemian na rynku pracy, w tym zmiany zapotrzebowania na kompetencje na Mazowszu, w kontekście upowszechnienia technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności przedsiębiorstw;
  • bezpośrednich działań oraz potencjału jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwiększania adaptacyjności przedsiębiorstw i osób na rynku pracy.

Projekt realizowany jest w międzynarodowym partnerstwie pomiędzy Liderem – MGG Conferences Sp. z o.o. a partnerami – Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego, Spatial Foresight GmbH (Luxemburg), Spatial Foresight Germany GmbH (Niemcy), Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (Hiszpania).

Zespół badawczy pracuje pod kierunkiem znanego socjologa, dr Dominika Batorskiego, autora modułu badań Diagnoza Społeczna poświęconego korzystaniu z nowych technologii i eksperta w zakresie badań uwarunkowań i konsekwencji korzystania z komputerów i Internetu, a także szerzej – przemian społecznych związanych z upowszechnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W wyniku projektu powstaną raporty badawcze dotyczące: adaptacyjności przedsiębiorstw i jej uwarunkowań, przemian zachodzących na rynku pracy, sposobów reakcji jednostek samorządu terytorialnego na zmianę gospodarczą i narzędzi wspierania adaptacyjności lokalnej gospodarki i rynku pracy.

Istotnym celem projektu jest upowszechnienie wyników prac badawczych poprzez konferencje oraz seminaria, a także wdrożenie rekomendacji oraz narzędzi wspierania adaptacyjności lokalnych przedsiębiorstw i rynku pracy dla jednostek samorządu terytorialnego czerpiących z najlepszych zagranicznych praktyk w tym zakresie.

Publikacje będące efektami projektu