A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Informacje dla studentów

Informacje dla studentów

Zarządzenie KJD IAiE w sprawie ogłoszenia dni dziekańskich w dniach 29-30.04.2024 [pdf]

Zarządzenie KJD IAiE z 13 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia listy przedmiotów prowadzonych zdalnie w semestrze letnim 2023/24 [pdf]

Komunikat nt. zasad ubiegania się o przyznanie urlopu zdrowotnego za pośrednictwem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami [pdf]

Informacje o procedurze ubiegania się o pomoc materialną i formach świadczeń [pdf]

Kierownik Studiów
dr Tomasz Kupiec [tomasz.kupiec@uw.edu.pl]

Sekretariat ds. Studenckich
Magda Grabowska [dziekanat.euroreg@uw.edu.pl]

Dane do przelewów
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
ul. Krakowskie Przedmieście 30; 00-927 Warszawa
Nr konta: 09 1160 2202 0000 0000 6084 9906

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
1. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, chyba, że prowadzący ustali wymóg obecności i określi limit nieusprawiedliwionych nieobecności na wykładzie w sylabusie przedmiotu.
2. W przypadku pozostałych zajęć, w tym ćwiczeń i seminariów, student ma prawo opuścić bez usprawiedliwienia najwyżej 4 godziny (45 minutowe) na 30 godzin zajęć w semestrze.
3. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach może być zwolnienie lekarskie, które należy przedstawić prowadzącemu zajęcia niezwłocznie po zakończeniu zwolnienia, nie później niż do końca trwania semestru.
4. Sytuacja, w której suma liczby nieobecności nieusprawiedliwionych i usprawiedliwionych przekracza 50% łącznej liczby godzin zajęć, może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

ZUS
Wszelkie zmiany dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych dla potrzeb ZUS należy niezwłocznie zgłaszać w dziekanacie. (art. 8 pkt. 11 ustawy z dn. 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U nr 28/97 poz. 153 z późniejszymi zmianami)

Praktyki studenckie
Zasady odbywania praktyk studenckich w EUROREG: pobierz

Wskazówki do napisania pracy magisterskiej
Poradnik: pobierz

Egzamin magisterski
Studenci chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają za pośrednictwem promotora pracy magisterskiej ten fakt do Sekretariatu ds. Studenckich co najmniej 20 dni przed egzaminem. Informacje na temat egzaminów magisterskich przeprowadzanych w trybie zdalnym znajdują się tutaj.
Wzór stron tytułowych pracy magisterskiej: pobierz
Przygotowanie pracy magisterskiej i przebieg egzaminu: pobierz

Ogólne informacje dla rozpoczynających studia
Poradnik dla studentów I roku: pobierz

"Miejski Informator Studencki" przygotowany przez Urząd m. st. Warszawy: pobierz

Informator o przecwidziałaniu molestowaniu seksualnemu: pobierz

Program I rok

> Kluczowe zagadnienia studiów regionalnych i lokalnych (W) -  prof. A. Olechnicka, prof. M. Smętkowski, dr T. Kupiec
> 
Teorie i polityki rozwoju miast i regionów (W) - dr K. Romańczyk
>
 
Dane i infografiki w studiach miejskich i regionalnych (ĆW) - dr M. Czepkiewicz
> 
Planowanie rozwoju regionalnego i lokalnego (ĆW) - dr J. Rok
> 
Ilościowe analizy ekonomiczne, społeczne i przestrzenne - warsztat badacza (W)  -  prof. M. Herbst
> 
Ilościowe analizy ekonomiczne, społeczne i przestrzenne - warsztat badacza (ĆW) -  prof. M. Herbst
> 
Metody ewaluacji polityk publicznych (ĆW) - dr T. Kupiec
> 
Metodologia badań naukowych (ĆW) -  dr K. Wojnar
> 
Seminarium EUROREG (ĆW) -  prof. M. Herbst, prof. A. Olechnicka, dr K. Romańczyk
> Systematic reviews of scientific literature (ĆW) - prof. A. Olechnicka

> 
Introduction to urban studies (K) - dr hab. K. Pobłocki (j. ang)
> 
Seminarium magisterskie (SEM) - dr hab. A. Olechnicka, prof. M. Smętkowski
> Pracownia badawcza (ĆW) (do wyboru)dr T. Kupiecdr A. Płoszaj
> Przedmioty do wyboru

W - wykład; ĆW - ćwiczenia; SEM - seminarium magisterskie; K - konserwatorium.

Plan zajęć w roku akademickim 2023/2024 [do pobrania]

>>> rok I, semestr I (zimowy)
>>> przedmioty do wyboru, semestr zimowy

>>> rok I, semestr II (letni)
>>> przedmioty do wyboru, semestr letni

Plan zajęć w roku akademickim 2024/2025 [do pobrania]

>>> rok I, semestr I (zimowy)
>>> przedmioty do wyboru, semestr zimowy

Program II rok

> Critical reading and academic writing (ĆW) - mgr P. Miszczuk
Seminarium EUROREG (ĆW) - prof. M. Herbst, prof. A. Olechnicka, dr K. Romańczyk
> Seminarium magisterskie (SEM) - prof. M. Herbst, dr A. Płoszaj
> Pracownia badawcza (ĆW) (do wyboru) - dr T. Kupiecdr A. Płoszaj
> Przedmioty do wyboru
> Przedmioty ogólnouniwersyteckie (OGUN)
> Praktyki

W - wykład; ĆW - ćwiczenia; SEM - seminarium magisterskie.

Plan zajęć w roku akademickim 2023/2024 [do pobrania]

>>> rok II, semestr III (zimowy)
>>> przedmioty do wyboru, semestr zimowy

>>> rok II, semestr IV (letni)
>>> przedmioty do wyboru, semestr letni

Plan zajęć w roku akademickim 2024/2025 [do pobrania]

>>> rok II, semestr III (zimowy)
>>> przedmioty do wyboru, semestr zimowy

Wytyczne dotyczące przedmiotów do wyboru [do pobrania]

BUW

Studenci EUROREG-u mogą korzystać z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej. Studenci, którym wygasły prawa studenckie przed napisaniem i obroną pracy magisterskiej - mogą jeszcze korzystać z zasobów BUW, pod warunkiem złożenia oświadczenia (druki w  dziekanacie), którego ważność wygasa z dniem obronienia przez zainteresowanego pracy magisterskiej.

Księgozbiór EUROREG-u

Księgozbiór Euroreg jest nieczynny do odwołania.

Księgozbiór EUROREG-u udostępniany jest wyłącznie pracownikom i studentom EUROREG. Studenci oraz pracownicy innych wydziałów nie mogą wypożyczać książek, możliwe jest natomiast skorzystanie z księgozbioru na miejscu, po uprzednim umówieniu się.

Aby wypożyczyć książki, należy przygotować ich listę z numerami katalogowymi, swoim imieniem i nazwiskiem, a następnie dostarczyć ją do Jakuba Roka (j.rok@uw.edu.pl).

Książki zwracamy bezpośrednio do Jakuba Roka. Każda książka musi być opatrzona kartką z imieniem i nazwiskiem osoby zwracającej.

Stypendia

Kontakt z komisją stypendialną EUROREG-u: dziekanat.euroreg@uw.edu.pl

Mobilność studentów

Program MOST

Idea programu: Program MOST jest adresowany do studentów i studentek, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie, co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego. 

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt. W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek, to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów. 

Kolejna edycja Programu MOST 2020/2021: Zbliża się rekrutacja na PROGRAM MOST na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021. 

Osoby zainteresowane podjęciem studiów w innej Uczelni w semestrze zimowym lub w całym roku akademickim 2020/2021, zobowiązane są zarejestrować się pomiędzy 2 a 15 września 2020 roku w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (tzw. IRK MOST) na stronie http://most.amu.edu.pl/, wpisać wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wydrukować formularz.

Rekrutacja: Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Programu MOST i Biura Spraw Studenckich UW.

Kontakt:

Koordynatorem programu na Uniwersytecie Warszawskim jest mgr Natalia Furman (Uniwersytecka Komisja Kształcenia).
Koordynatorką wydziałową jest dr Justyna Orchowska.
Pomocą wszystkim zainteresowanym służy także Komisja Współpracy Zagranicznej Samorządu Studentów UW.

Program ERASMUS

Idea programu: Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, do roku 2020.

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą odbyć studia (1 lub 2 semestry) w kraju Unii Europejskiej bez konieczności powtarzania semestru/ów (oceny i punkty ECTS uzyskane za granicą są honorowane przez Uniwersytet Warszawski i stanowią podstawę zaliczenia etapu studiów). Program oferuje także możliwość odbycia praktyk studenckich i absolwenckich w instytucjach zagranicznych.

Studenci EUROREG mogą brać udział w rekrutacji w ramach II i III tury ogólnouniwersyteckiej organizowanej przez BWZ.

Informacje o zasadach kwalifikacji i obywania wyjazdów przez studentów

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego.

Koordynatorką ds. mobilności w EUROREG jest dr Justyna Orchowska.

Ważne linki