A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Informacje dla studentów

Informacje dla studentów

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i działaniem na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 z dniem 20 marca 2020 r. wprowadzono w EUROREG UW pracę zdalną. Prosimy o kontakt mailowy.

Informacje dotyczące funkcjonowania UW w roku akademickim 2020/2021 dostępne są tutaj.

Informacja o trybie prowadzenia zajęć na kierunku Studia regionalne i lokalne w semestrze zimowym 2020/2021:

Informacje dotyczące zajęć i zaliczeń prowadzonych w trybie zdalnym dostępne są tutaj.

Wykaz egzaminów w sesji zimowej w roku akademickim 2020/2021 dostępny jest tutaj.

Kierowniczka Studiów
dr Dorota Celińska-Janowicz [d.celinska@uw.edu.pl]

Sekretariat ds. Studenckich
Jacek Tokaj [jgtokaj@uw.edu.pl]

Dane do przelewów
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
ul. Krakowskie Przedmieście 30; 00-927 Warszawa
Nr konta: 09 1160 2202 0000 0000 6084 9906

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
1. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, chyba, że prowadzący ustali wymóg obecności i określi limit nieusprawiedliwionych nieobecności na wykładzie w sylabusie przedmiotu.
2. W przypadku pozostałych zajęć, w tym ćwiczeń i seminariów, student ma prawo opuścić bez usprawiedliwienia najwyżej 4 godziny (45 minutowe) na 30 godzin zajęć w semestrze.
3. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach może być zwolnienie lekarskie, które należy przedstawić prowadzącemu zajęcia niezwłocznie po zakończeniu zwolnienia, nie później niż do końca trwania semestru.
4. Sytuacja, w której suma liczby nieobecności nieusprawiedliwionych i usprawiedliwionych przekracza 50% łącznej liczby godzin zajęć, może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

ZUS
Wszelkie zmiany dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych dla potrzeb ZUS należy niezwłocznie zgłaszać w dziekanacie. (art. 8 pkt. 11 ustawy z dn. 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U nr 28/97 poz. 153 z późniejszymi zmianami)

Praktyki studenckie
Zasady odbywania praktyk studenckich w EUROREG: pobierz
Lista przedmiotów praktycznych w semestrze letnim 2021/22 dla I roku: pobierz

Wskazówki do napisania pracy magisterskiej
Poradnik opracowany przez dra hab. Marka W. Kozaka: pobierz

Egzamin magisterski
Studenci chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają ten fakt do Sekretariatu ds. Studenckich co najmniej 20 dni przed egzaminem. Informacje na temat egzaminów magisterskich przeprowadzanych w trybie zdalnym znajdują się tutaj.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz procedury egzaminu magisterskiego: pobierz
Wzór stron tytułowych pracy magisterskiej: pobierz

Ogólne informacje dla rozpoczynających studia
Poradnik dla studenta I roku przygotowany przez Samorząd Studentów UW: pobierz

"Miejski Informator Studencki" przygotowany przez Urząd m. st. Warszawy: pobierz

Informator o przecwidziałaniu molestowaniu seksualnemu: pobierz

Program I rok

> Kluczowe zagadnienia studiów regionalnych i lokalnych (W) -  dr hab. A. Olechnicka, prof. M. Smętkowski, dr A. Płoszaj, dr T. Kupiec
> 
Teorie i polityki rozwoju miast i regionów (W) - prof. G. Gorzelak
> 
Zarządzanie miastem (ĆW) - dr K. Wojnar
> 
Polityka regionalna Unii Europejskiej (W) - prof. G. Gorzelak
> 
Teoria organizacji i zarządzania (W) - prof. J. Hryniewicz
>
 
Dane i infografiki w studiach miejskich i regionalnych (ĆW) - dr T. Kupiec
> 
Planowanie rozwoju regionalnego i lokalnego (ĆW) - mgr J. Rok
> 
Ilościowe analizy ekonomiczne, społeczne i przestrzenne - warsztat badacza (W)  -  prof. M. Herbst
> 
Ilościowe analizy ekonomiczne, społeczne i przestrzenne - warsztat badacza (ĆW) -  prof. M. Herbst
> 
Metody ewaluacji polityk publicznych (ĆW) - dr. A. Płoszaj
> 
Metodologia badań naukowych (ĆW) -  dr K. Wojnar
Brokering wiedzy w zarządzaniu publicznym (W) - dr T. Kupiec
> 
Seminarium EUROREG (ĆW) -  prof. G. Gorzelak, dr hab. A. Olechnicka, dr Dorota Celińska-Janowicz
> 
Przyrodniczy wymiar rozwoju (ĆW) - mgr J. Rok
> 
Współczesne konflikty o przestrzeń. Miejska etnografia krytyczna (ĆW) - mgr J. Rok
> 
Policy Lab - projektowanie i ewaluacja interwencji publicznych (ĆW) - dr T. Kupiec
> 
Introduction to urban studies (K) - dr hab. K. Pobłocki (j. ang)
> 
Seminarium magisterskie (SEM) - prof. M. Herbst, dr A. Płoszaj

W - wykład; ĆW - ćwiczenia; SEM - seminarium magisterskie; K - konserwatorium.

Plan zajęć w roku akademickim 2020/2021 [do pobrania]

>>> rok I, semestr II (letni)
>>> przedmioty do wyboru, semestr letni

Program II rok

> Finanse i gospodarka lokalna (W) - dr T. Kupiec
> Kreowanie lokalnych polityk publicznych (W) - dr K. Wojnar
> Turystyka a rozwój lokalny (W) - prof. A. Kowalczyk
> Politics of the regional and global development (W) - prof. P. Dutkiewicz (j. ang)
> Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej (ĆW) – mgr J. Hryniewicz
> 
Systematic reviews of scientific literature (ĆW) -  dr hab. A. Olechnicka
> Projektowanie urbanistyczne (W) - prof. S. Gzell
Seminarium EUROREG (ĆW) - prof. G. Gorzelak, dr hab. A. Olechnicka, dr Dorota Celińska-Janowicz
> Projekt urbanistyczny (ĆW) -  dr A. Tofiluk
> Seminarium magisterskie (SEM) - prof. M. Smętkowski

W - wykład; ĆW - ćwiczenia; SEM - seminarium magisterskie.

>>> rok II, semestr IV (letni)
>>> przedmioty do wyboru, semestr letni

Plan zajęć w roku akademickim 2019/2020 [do pobrania]

BUW

Studenci EUROREG-u mogą korzystać z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej. Studenci, którym wygasły prawa studenckie przed napisaniem i obroną pracy magisterskiej - mogą jeszcze korzystać z zasobów BUW, pod warunkiem złożenia oświadczenia (druki w  dziekanacie), którego ważność wygasa z dniem obronienia przez zainteresowanego pracy magisterskiej.

Księgozbiór EUROREG-u

W związku z epidemią COVID-19 księgozbiór Euroreg jest nieczynny do odwołania.

Księgozbiór EUROREG-u udostępniany jest wyłącznie pracownikom i studentom EUROREG. Studenci oraz pracownicy innych wydziałów nie mogą wypożyczać książek, możliwe jest natomiast skorzystanie z księgozbioru na miejscu, po uprzednim umówieniu się.

Aby wypożyczyć książki, należy przygotować ich listę z numerami katalogowymi, swoim imieniem i nazwiskiem, a następnie dostarczyć ją do Jakuba Roka (j.rok@uw.edu.pl).

Książki zwracamy bezpośrednio do Jakuba Roka. Każda książka musi być opatrzona kartką z imieniem i nazwiskiem osoby zwracającej.

Stypendia

Kontakt z komisją stypendialną EUROREG-u: Jacek Tokaj j.tokaj@uw.edu.pl

Mobilność studentów

Program MOST

Idea programu: Program MOST jest adresowany do studentów i studentek, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie, co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego. 

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt. W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek, to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów. 

Kolejna edycja Programu MOST 2020/2021: Zbliża się rekrutacja na PROGRAM MOST na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021. 

Osoby zainteresowane podjęciem studiów w innej Uczelni w semestrze zimowym lub w całym roku akademickim 2020/2021, zobowiązane są zarejestrować się pomiędzy 2 a 15 września 2020 roku w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (tzw. IRK MOST) na stronie http://most.amu.edu.pl/, wpisać wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wydrukować formularz.

Rekrutacja: Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Programu MOST i Biura Spraw Studenckich UW.

Kontakt:

Koordynatorem programu na Uniwersytecie Warszawskim jest mgr Natalia Furman (Uniwersytecka Komisja Kształcenia).
Koordynatorem wydziałowym jest dr Dorota Celińska-Janowicz - Kierowniczka Studiów. 
Pomocą wszystkim zainteresowanym służy także Komisja Współpracy Zagranicznej Samorządu Studentów UW.

Program ERASMUS

Idea programu: Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, do roku 2020.

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą odbyć studia (1 lub 2 semestry) w kraju Unii Europejskiej bez konieczności powtarzania semestru/ów (oceny i punkty ECTS uzyskane za granicą są honorowane przez Uniwersytet Warszawski i stanowią podstawę zaliczenia etapu studiów). Program oferuje także możliwość odbycia praktyk studenckich i absolwenckich w instytucjach zagranicznych.

Studenci EUROREG mogą brać udział w rekrutacji w ramach II i III tury ogólnouniwersyteckiej organizowanej przez BWZ.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego.
Koordynatorką ds mobilności w EUROREG jest dr Dorota Celińska-Janowicz - Kierowniczka ds. Toku Studiów.

Ważne linki

Prawo o szkolnictwie wyższym 
Statut Uniwersytetu Warszawskiego
Regulamin Studiów na UW
Zasady studiowania w Instytucie Ameryk i Europy
Kalendarz akademicki 2020/2021
Biuro Spraw Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego
Zarządzenia Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne = nr 92 + nr 93 Zarządzenie nr 51 + Zarządzenie nr 52