A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Dr Tomasz Kupiec

Stanowisko: adiunkt
Specjalizacja: wykorzystanie ewaluacji w procesie stanowienia i realizacji polityk publicznych, systemy monitoringu i ewaluacji – tworzenie, funkcjonowanie, determinanty efektywności, uczenie się organizacji publicznych, wykorzystanie wiedzy w procesie podejmowania decyzji, zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym
Dydaktyka 

zobacz w USOS

Publikacje [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Biogram 

Jest doktorem nauk ekonomicznych, w dyscyplinie zarządzania (2016), magistrem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (2004) oraz podyplomowych studiów „Akademia Rozwoju Regionalnego” (2006) i „Akademia Ewaluacji” (2009) Uniwersytetu Warszawskiego. Jego rozprawa doktorska, przygotowana pod opieką prof. dr hab. Grzegorza Gorzelaka, dotyczyła użyteczności ewaluacji programów polityki spójności i wskazała determinanty wykorzystania ewaluacji.

W latach 2004-2010 pracował w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Jako kierownik referatu programowania, a następnie zastępca dyrektora wydziału odpowiadał m.in. za przygotowanie, negocjacje i zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013. Stworzył również i kierował jednostką ewaluacyjną RPO.Od 2010 r. pracuje jako niezależny ewaluator, głównie programów i systemu realizacji polityki spójności w Polsce. 

Kierował bądź jako członek zespołu uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów ewaluacyjnych, badawczych, doradczych na zlecenie m.in.: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, większości samorządów województw.

Przygotował szereg referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych i branżowych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu raportów i publikacji z zakresu ewaluacji polityki spójności, determinantów wykorzystania ewaluacji, funkcjonowania systemów ewaluacji i monitoringu, brokeringu wiedzy jako teoretycznej podstawy funkcjonowania jednostek analitycznych w administracji publicznej, zarządzania strategicznego rozwojem.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6469-7746

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG